WATT MATTERS BV, opgericht in oktober 2015, is een adviesbureau dat energie-renovatieprojecten financiert en exploiteert voor appartementencomplexen en/of openbare gebouwen in Brussel. WATT MATTERS heeft verschillende diensten ontwikkeld om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ambities van haar klanten op het gebied van energierenovatie, terwijl de beperkingen of financiële mogelijkheden (verlaging van de energiekosten, optimaal gebruik van het reservefonds) worden geïntegreerd. WATT MATTERS biedt de all-in oplossing, aangepast aan het profiel van elk mede-eigenaarschap: financiering third-party investors, co-investering, lening), ontwerp en beheer van werken, onderhoud en operationele monitoring gedurende 10 jaar om de energiebesparing te maximaliseren. Tegenwoordig vertrouwen meer dan 25 klanten op WATT MATTERS, voor een totale portefeuille van 950 kWe aan elektrisch vermogen met warmtekrachtkoppeling en 2040 kWe fotovoltaïsche energie. WATT MATTERS deed al eerder met succes een beroep op ECCO NOVA om via crowdlending haar projecten te financieren. In totaal is door burgers meer dan € 1,5 miljoen geleend voor de achtergestelde financiering van sommige projecten. Het betreft onderstaande projecten: Het ACP Marius Renard warmtekrachtkoppelingsproject, dat de financiering van de dakisolatie opving, en waarvan de algehele stookruimte nu zeer hoge energieprestaties behaalt Het zonnepanelenproject voor de Iris Ziekenhuizen Zuid te Brussel dat volledig werd uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2020 en welke hen al in staat stelt hun elektriciteitsverbruikfactuur aanzienlijk te verlagen. Het ecologische stadsverwarmings- en fotovoltaïsche netwerkproject van Tivoli, waarvan de prestaties onder controle zijn en nog steeds worden geoptimaliseerd op basis van het eerste volledige jaar van exploitatie. De activiteiten van Watt Matters worden uitgevoerd door een team van 7 gekwalificeerde mensen die elkaar aanvullen in hun profielen: ingenieurs, architecten, beheerders. Het bedrijf wordt geleid door drie bestuurders, die tevens aandeelhouder zijn. Het Project WATT MATTERS II DE REDEN VOOR DE FONDSENWERVING Met jarenlange praktijkervaring en in een proces van continue verbetering, heeft Watt Matters besloten om € 450.000 te herinvesteren in 10 van zijn groene-energieproductie lokaties om de energieprestaties verder te verbeteren. Vanuit een win-windynamiek met contractuele relaties zal dit zowel Watt Matters als haar klanten ten goede komen. Deze investeringen hebben betrekking op het hydraulisch ontwerp en de gecentraliseerde technische regulering van de installaties. Watt Matters BV doet een beroep beroep op de Ecco-Investeerders voor een bedrag van 300.000 euro om een ​​deel van deze herinvesteringen te financieren. De financieringsbronnen voor dit project zijn als volgt: Crowdlending Ecco Nova: 300.000 euro. Financiering via aandeelhouders: 150.000 euro. INDICATOREN VAN DE WATT MATTERS PORTEFEUILLE Aantal huishoudens met een Co²-arme installatie van Watt Matters 2500 Aantal installaties waarvan Watt Matters eigenaar is 30 Totaal elektrisch vermogen (kWp) van de warmtekrachtkoppeling 965 Totaal elektrisch vermogen van de zonnepanelen 2040 Vermeden Co² uitstoot (Ton/jaar) 2500 HET BUSINESS MODEL VAN WATT MATTERS Watt Matters werkt voornamelijk als derde investeerder voor Brusselse appartementencomplexen en overheidsinstanties. Watt Matters neemt dus 100% van de investering voor haar rekening en exploiteert warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche energie volledig gegarandeerd voor 10 jaar. Dankzij deze formule kunnen flatgebouwen in co-eigenaarschap profiteren van aanzienlijke energiebesparingen, door betere opbrengsten en een beter gebruik van warmtekrachtkoppeling, dankzij de expertise van Watt Matters. De bestuurders en aandeelhouders van Watt Matters hebben ruime ervaring op het gebied van energie en warmtekrachtkoppeling. WKK-technologie is volwassen, maar de implementatie van deze technologie vereist veel ervaring. Daarnaast is de kwaliteit van de haalbaarheidsstudie essentieel om een ​​adequate maatvoering te garanderen. Watt Matters dimensioneert haar warmtekrachtkoppeling rekening houdend met een reductie van 30% in het verbruik. Het risico van overdimensionering wordt hierdoor verkleind, temeer daar Watt Matters de regeling van de stookruimte verzorgt om daarmee prioriteit te geven aan warmtekrachtkoppeling. De inkomsten bestaan uit een variabel deel dat gekoppeld is aan de geproduceerde groenestroomcertificaten en, afhankelijk van de projecten en formules, een vast deel in de vorm van een vergoeding betaald door de begunstigde en/of de terugbetaling met rente van fondsen die door Watt Matters ter beschikking zijn gesteld met het oog op de cofinanciering van de energieprestatie-isolatiewerken van zijn klanten. Het staat de eindklant vrij om zich terug te trekken uit het contract dat hem/haar met Watt Matters verbindt tegen betaling van een ontmoedigende vergoeding die overeenkomt met de gederfde inkomsten over de resterende bedrijfsuren. In de afgelopen 4 jaar is de projectportfolio van Watt Matters aanzienlijk toegenomen. De huidige projectportefeuille bestaat uit: 24 wkk-installaties met een vermogen tussen de 15 en 200 kWe 15 fotovoltaïsche installaties verdeeld over 6 locaties In de afgelopen boekjaren (2019 en 2020) bewijst Watt Matters de winstgevendheid van zijn bedrijfsmodel. De installaties hebben de verwachte productie bereikt, waardoor Watt Matters kan profiteren van de verwachte groenestroomcertificaten (variabel deel van de omzet), terwijl het zijn kosten onder controle houdt, voornamelijk met betrekking tot de kosten van onderhoud, monitoring en exploitatie van bestaande installaties. In 2020 zal de nettowinst van Watt Matters naar verwachting ongeveer € 400.000 bedragen. FINANCIËLE RATIO’S VAN DE ONDERNEMING 2016 2017 2018 2019 2020 (voorl.) Netto resultaat -13.514€ -45.247€ 2.055€ 90.645€ 400.000€ (voorl.) Eigen vermogen/ Passiva 8,75% 24,49% 16,44% 17,06% 17,14% Algemeen liquiditeitsratio 5,18 1,28 2,43 1,89 1,67 Onze analyse WATT MATTERS II INLEIDING RISICOANALYSE DOOR ECCO NOVA Het belangrijkste risico heeft betrekking op de gekoppelde variabele inkomsten. Het produceerbare, zijnde de geproduceerde groenestroomcertificaten zijn immers rechtstreeks gekoppeld aan het energieverbruik van de locatie. Een afname van het produceerbare kan zich met name voordoen door vertraging bij de oplevering van projecten, technische problemen tijdens de exploitatie, problemen met de inregeling of het rendement van warmtekrachtkoppeling. Deze risico's worden echter verminderd door het afsluiten van een verzekering tegen machinebreuk en het afsluiten van een preventief en curatief onderhoudscontract inclusief alle revisies tot afloop van de projecten, inclusief boetes voor de exploitant op het behaalde rendement of de behaalde beschikbaarheid. Aangezien de projecten onderhevig zijn aan de risico's die verband houden met het mechanisme van groenestroomcertificaten, zou een wijziging van het mechanisme rechtstreeks van invloed zijn op het economische model van de projecten. Hoewel het mechanisme momenteel bijzonder voordelig is en in de toekomst kan worden herzien, is het toekenningspercentage dat hierop van toepassing is, zodra de warmtekrachtkoppelings- of zonnepaneleninstallatie is gecertificeerd, vastgesteld voor 10 jaar. Het door Watt Matters geselecteerde prijsevolutiescenario is een prijs boven de € 92,5 / GSC, bevestigd door verkoopcontracten tot en met 2025, en vervolgens, hypothetisch, tussen € 65 / GSC en € 80 / GSC voor de volgende jaren. De hierboven beschreven risico's worden gedeeld tussen alle verschillende lopende projecten. Het resultaat is een diversificatie die het risico van schuldeisers verkleint. DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING Een ervaren team, met inmiddels meer dan 25 projecten in exploitatie. Projecten met een positieve milieu-impact. De Watt Matters-projecten combineren immers de productie van groene stroom (warmtekrachtkoppeling, fotovoltaïsche zonne-energie) met een nieuwe stookruimte (gasketel en warmtepomp) en isolatie van een deel van het gebouw (voornamelijk dak en muren). Door zijn diensten als third party investor draagt ​​Watt Matters bij aan het verbeteren van de energieprestaties van appartementencomplexen. Een bedrijfsmodel dat zijn winstgevendheid de afgelopen 2 jaar heeft bewezen. DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING De projectontwikkelaar beschikt over de optie tot vervroegde terugbetaling. De solvabiliteit van de projectontwikkelaar (de eigen vermogen/ passiva-ratio is 17,14% in 2020). Deze verhouding is echter te verklaren door de forse investeringen die nodig zijn voor de realisatie van de Watt Matters-projecten. Voor elk project werd een financieel plan opgesteld waaruit bleek dat het in staat was de verschillende aangegane schulden met de verwachte inkomsten terug te betalen. De onzekerheid met betrekking tot de verkoopprijs van de groenestroomcertificaten van Watt Matters in de periode 2026-2029. ANALYSE Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden. De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina. We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico). Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders. ​​​​​1. Belangrijkste risico’s verbonden aan de uitgevende instelling Risico’s verbonden aan de prijs van elektriciteit Risico’s verbonden aan de prijs van groenestroomcertificaten (GSC) Kredietrisico met betrekking tot klanten van Watt Matters Fiscale en juridische risico’s Risico op technische en technologische gebreken Risico op productiebeperking Risico verbonden aan de prestaties van warmtekrachtkoppelingsunits Risico verbonden aan de dimensionering van warmtekrachtkoppelingunits Risico met betrekking tot zonnestraling Risico’s met betrekking tot betrokken partijen Verzekering en niet-verzekerde risico’s Risico’s met betrekking tot de schuldenlast van Watt Matters 2. Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument Optie tot vervroegde terugbetaling Illiquiditeit Ontbreken van garanties Achterstelling 3. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden, waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgden potentiële gevolgen: Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal Risico op wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage bij deze informatienota. Modaliteiten WATT MATTERS II DEZE ONDERNEMING KOMT IN AANMERKING VOOR DE PROXI-LENING, EEN FISCALE STIMULERINGSMAATREGEL BEDOELD OM DE FINANCIERING VAN BRUSSELSE KMO'S TE VERGEMAKKELIJKEN VOORWAARDEN WAARAAN DE INVESTEERDER MOET VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE BELASTINGVOORDELEN VAN DE PROXI-LENING Investeerders die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen genieten van een jaarlijkse belastingvermindering van 4% voor de eerste drie jaar van de lening, en vervolgens 2,5% voor de volgende jaren op het uitstaande saldo van de lening, evenals een regionale garantie van 30% van het verschuldigde kapitaal in de vorm van een eenmalig belastingkrediet. Op de datum van afsluiting van de Proxi-lening voldoet de investeerder (de kredietgever) aan de volgende voorwaarden: De kredietgever is een natuurlijke persoon die de Proxi-lening afsluit buiten het kader van zijn commerciële of professionele activiteiten De kredietgever is geen werknemer van de geldnemer Indien de kredietnemer zelfstandige is, kan de kredietgever niet de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende zijn van de kredietnemer; en indien de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever geen aandeelhouder zijn van deze rechtspersoon, noch benoemd worden of optreden als bewindvoerder, zaakvoerder of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon . De echtgeno (o) t (e) of wettelijk samenwonende partner van de kredietgever mag geen aandeelhouder zijn, noch benoemd worden of optreden als bewindvoerder, beheerder of houder van een soortgelijk mandaat binnen de lenende rechtspersoon Tijdens de volledige looptijd van de Proxi-lening kan de kredietgever geen lener zijn van een andere Proxi-lening. De kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door fiscale vestiging. Vind alle informatie over dit belastingvoordeel via deze link of raadpleeg het decreet met betrekking tot de Proxi-lening. PRAKTISCHE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PROXI-LENING Wanneer ze zich inschrijven op Ecco Nova, ontvangen investeerders een pro-forma leningsovereenkomst. Ecco Nova zal de leningen registreren bij het Brussels Waarborgfonds. Om het belastingvoordeel definitief te activeren, zullen investeerders de definitieve leningsovereenkomst van het Brussels Waarborgfonds moeten ondertekenen. Ten slotte zullen investeerders een betalingsbewijs van hun investering moeten overleggen in de vorm van een rekeningoverzicht met daarop zichtbaar het rekeningnummer van de investeerder, het rekeningnummer van de kredietnemer, de datum, het bedrag en de gestructureerde mededeling van de betaling (zijnde de referentie van de Ecco Nova-schuldvordering). Ecco Nova zorgt in goede samenwerking met de investeerders voor de opvolging en het beheer van deze procedures. Vanaf het jaar volgend op het jaar waarin de proxilening werd afgesloten, houdt de UITLENER voor de federale belastingadministratie het bewijs ter beschikking dat hij tijdens het belastbare tijdperk een of meer lopende proxileningen had (proxileningovereenkomst(en), aflossingstabel(len), registratie-brie(f)(ven) van de proxilening, rekeninguitreksels die overeenstemmen met de verrichte terugbetalin-gen). OPTIE TOT VERVROEGDE TERUGBETALING In het kader van de Proxi-lening heeft de kredietnemer het recht om de lening vervroegd terug te betalen door middel van een eenmalige en volledige terugbetaling van het verschuldigde saldo in hoofdsom en rente. OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N) Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 26/03/2021, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van € 200.000 opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van de projectontwikkelaar en wordt de campagne verlengd tot 09/04/2021. ROERENDE VOORHEFFING Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is. Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen. Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. DIVERSEN Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. De administratiekosten worden aangeboden tijdens de eerste 48 uur na de opening van de campagne. Daarna is de kredietverstrekker voor deze operatie een administratieve vergoeding van 15 euro inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova. De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen. De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Beleg je ook anders dan via crowdfunding? Beheer je totale portefeuille op 1 centrale locatie met onze tool investID.
Projectnaam WATT MATTERS II
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 05-03-2021
Type financiering Lening
Streefbedrag € 300.000
Rente 1,75%
Looptijd (in maanden) 96 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

WATT MATTERS BV, opgericht in oktober 2015, is een adviesbureau dat energie-renovatieprojecten financiert en exploiteert voor appartementencomplexen en/of openbare gebouwen in Brussel. WATT MATTERS heeft verschillende diensten ontwikkeld om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ambities van haar klanten op het gebied van energierenovatie, terwijl de beperkingen of financiële mogelijkheden (verlaging van de energiekosten, optimaal gebruik van het reservefonds) worden geïntegreerd. WATT MATTERS biedt de all-in oplossing, aangepast aan het profiel van elk mede-eigenaarschap: financiering third-party investors, co-investering, lening), ontwerp en beheer van werken, onderhoud en operationele monitoring gedurende 10 jaar om de energiebesparing te maximaliseren. Tegenwoordig vertrouwen meer dan 25 klanten op WATT MATTERS, voor een totale portefeuille van 950 kWe aan elektrisch vermogen met warmtekrachtkoppeling en 2040 kWe fotovoltaïsche energie. WATT MATTERS deed al eerder met succes een beroep op ECCO NOVA om via crowdlending haar projecten te financieren. In totaal is door burgers meer dan € 1,5 miljoen geleend voor de achtergestelde financiering van sommige projecten. Het betreft onderstaande projecten: Het ACP Marius Renard warmtekrachtkoppelingsproject, dat de financiering van de dakisolatie opving, en waarvan de algehele stookruimte nu zeer hoge energieprestaties behaalt Het zonnepanelenproject voor de Iris Ziekenhuizen Zuid te Brussel dat volledig werd uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2020 en welke hen al in staat stelt hun elektriciteitsverbruikfactuur aanzienlijk te verlagen. Het ecologische stadsverwarmings- en fotovoltaïsche netwerkproject van Tivoli, waarvan de prestaties onder controle zijn en nog steeds worden geoptimaliseerd op basis van het eerste volledige jaar van exploitatie. De activiteiten van Watt Matters worden uitgevoerd door een team van 7 gekwalificeerde mensen die elkaar aanvullen in hun profielen: ingenieurs, architecten, beheerders. Het bedrijf wordt geleid door drie bestuurders, die tevens aandeelhouder zijn. Het Project WATT MATTERS II DE REDEN VOOR DE FONDSENWERVING Met jarenlange praktijkervaring en in een proces van continue verbetering, heeft Watt Matters besloten om € 450.000 te herinvesteren in 10 van zijn groene-energieproductie lokaties om de energieprestaties verder te verbeteren. Vanuit een win-windynamiek met contractuele relaties zal dit zowel Watt Matters als haar klanten ten goede komen. Deze investeringen hebben betrekking op het hydraulisch ontwerp en de gecentraliseerde technische regulering van de installaties. Watt Matters BV doet een beroep beroep op de Ecco-Investeerders voor een bedrag van 300.000 euro om een ​​deel van deze herinvesteringen te financieren. De financieringsbronnen voor dit project zijn als volgt: Crowdlending Ecco Nova: 300.000 euro. Financiering via aandeelhouders: 150.000 euro. INDICATOREN VAN DE WATT MATTERS PORTEFEUILLE Aantal huishoudens met een Co²-arme installatie van Watt Matters 2500 Aantal installaties waarvan Watt Matters eigenaar is 30 Totaal elektrisch vermogen (kWp) van de warmtekrachtkoppeling 965 Totaal elektrisch vermogen van de zonnepanelen 2040 Vermeden Co² uitstoot (Ton/jaar) 2500 HET BUSINESS MODEL VAN WATT MATTERS Watt Matters werkt voornamelijk als derde investeerder voor Brusselse appartementencomplexen en overheidsinstanties. Watt Matters neemt dus 100% van de investering voor haar rekening en exploiteert warmtekrachtkoppeling of fotovoltaïsche energie volledig gegarandeerd voor 10 jaar. Dankzij deze formule kunnen flatgebouwen in co-eigenaarschap profiteren van aanzienlijke energiebesparingen, door betere opbrengsten en een beter gebruik van warmtekrachtkoppeling, dankzij de expertise van Watt Matters. De bestuurders en aandeelhouders van Watt Matters hebben ruime ervaring op het gebied van energie en warmtekrachtkoppeling. WKK-technologie is volwassen, maar de implementatie van deze technologie vereist veel ervaring. Daarnaast is de kwaliteit van de haalbaarheidsstudie essentieel om een ​​adequate maatvoering te garanderen. Watt Matters dimensioneert haar warmtekrachtkoppeling rekening houdend met een reductie van 30% in het verbruik. Het risico van overdimensionering wordt hierdoor verkleind, temeer daar Watt Matters de regeling van de stookruimte verzorgt om daarmee prioriteit te geven aan warmtekrachtkoppeling. De inkomsten bestaan uit een variabel deel dat gekoppeld is aan de geproduceerde groenestroomcertificaten en, afhankelijk van de projecten en formules, een vast deel in de vorm van een vergoeding betaald door de begunstigde en/of de terugbetaling met rente van fondsen die door Watt Matters ter beschikking zijn gesteld met het oog op de cofinanciering van de energieprestatie-isolatiewerken van zijn klanten. Het staat de eindklant vrij om zich terug te trekken uit het contract dat hem/haar met Watt Matters verbindt tegen betaling van een ontmoedigende vergoeding die overeenkomt met de gederfde inkomsten over de resterende bedrijfsuren. In de afgelopen 4 jaar is de projectportfolio van Watt Matters aanzienlijk toegenomen. De huidige projectportefeuille bestaat uit: 24 wkk-installaties met een vermogen tussen de 15 en 200 kWe 15 fotovoltaïsche installaties verdeeld over 6 locaties In de afgelopen boekjaren (2019 en 2020) bewijst Watt Matters de winstgevendheid van zijn bedrijfsmodel. De installaties hebben de verwachte productie bereikt, waardoor Watt Matters kan profiteren van de verwachte groenestroomcertificaten (variabel deel van de omzet), terwijl het zijn kosten onder controle houdt, voornamelijk met betrekking tot de kosten van onderhoud, monitoring en exploitatie van bestaande installaties. In 2020 zal de nettowinst van Watt Matters naar verwachting ongeveer € 400.000 bedragen. FINANCIËLE RATIO’S VAN DE ONDERNEMING 2016 2017 2018 2019 2020 (voorl.) Netto resultaat -13.514€ -45.247€ 2.055€ 90.645€ 400.000€ (voorl.) Eigen vermogen/ Passiva 8,75% 24,49% 16,44% 17,06% 17,14% Algemeen liquiditeitsratio 5,18 1,28 2,43 1,89 1,67 Onze analyse WATT MATTERS II INLEIDING RISICOANALYSE DOOR ECCO NOVA Het belangrijkste risico heeft betrekking op de gekoppelde variabele inkomsten. Het produceerbare, zijnde de geproduceerde groenestroomcertificaten zijn immers rechtstreeks gekoppeld aan het energieverbruik van de locatie. Een afname van het produceerbare kan zich met name voordoen door vertraging bij de oplevering van projecten, technische problemen tijdens de exploitatie, problemen met de inregeling of het rendement van warmtekrachtkoppeling. Deze risico's worden echter verminderd door het afsluiten van een verzekering tegen machinebreuk en het afsluiten van een preventief en curatief onderhoudscontract inclusief alle revisies tot afloop van de projecten, inclusief boetes voor de exploitant op het behaalde rendement of de behaalde beschikbaarheid. Aangezien de projecten onderhevig zijn aan de risico's die verband houden met het mechanisme van groenestroomcertificaten, zou een wijziging van het mechanisme rechtstreeks van invloed zijn op het economische model van de projecten. Hoewel het mechanisme momenteel bijzonder voordelig is en in de toekomst kan worden herzien, is het toekenningspercentage dat hierop van toepassing is, zodra de warmtekrachtkoppelings- of zonnepaneleninstallatie is gecertificeerd, vastgesteld voor 10 jaar. Het door Watt Matters geselecteerde prijsevolutiescenario is een prijs boven de € 92,5 / GSC, bevestigd door verkoopcontracten tot en met 2025, en vervolgens, hypothetisch, tussen € 65 / GSC en € 80 / GSC voor de volgende jaren. De hierboven beschreven risico's worden gedeeld tussen alle verschillende lopende projecten. Het resultaat is een diversificatie die het risico van schuldeisers verkleint. DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING Een ervaren team, met inmiddels meer dan 25 projecten in exploitatie. Projecten met een positieve milieu-impact. De Watt Matters-projecten combineren immers de productie van groene stroom (warmtekrachtkoppeling, fotovoltaïsche zonne-energie) met een nieuwe stookruimte (gasketel en warmtepomp) en isolatie van een deel van het gebouw (voornamelijk dak en muren). Door zijn diensten als third party investor draagt ​​Watt Matters bij aan het verbeteren van de energieprestaties van appartementencomplexen. Een bedrijfsmodel dat zijn winstgevendheid de afgelopen 2 jaar heeft bewezen. DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING De projectontwikkelaar beschikt over de optie tot vervroegde terugbetaling. De solvabiliteit van de projectontwikkelaar (de eigen vermogen/ passiva-ratio is 17,14% in 2020). Deze verhouding is echter te verklaren door de forse investeringen die nodig zijn voor de realisatie van de Watt Matters-projecten. Voor elk project werd een financieel plan opgesteld waaruit bleek dat het in staat was de verschillende aangegane schulden met de verwachte inkomsten terug te betalen. De onzekerheid met betrekking tot de verkoopprijs van de groenestroomcertificaten van Watt Matters in de periode 2026-2029. ANALYSE Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden. De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina. We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico). Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders. ​​​​​1. Belangrijkste risico’s verbonden aan de uitgevende instelling Risico’s verbonden aan de prijs van elektriciteit Risico’s verbonden aan de prijs van groenestroomcertificaten (GSC) Kredietrisico met betrekking tot klanten van Watt Matters Fiscale en juridische risico’s Risico op technische en technologische gebreken Risico op productiebeperking Risico verbonden aan de prestaties van warmtekrachtkoppelingsunits Risico verbonden aan de dimensionering van warmtekrachtkoppelingunits Risico met betrekking tot zonnestraling Risico’s met betrekking tot betrokken partijen Verzekering en niet-verzekerde risico’s Risico’s met betrekking tot de schuldenlast van Watt Matters 2. Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument Optie tot vervroegde terugbetaling Illiquiditeit Ontbreken van garanties Achterstelling 3. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden, waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgden potentiële gevolgen: Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal Risico op wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage bij deze informatienota. Modaliteiten WATT MATTERS II DEZE ONDERNEMING KOMT IN AANMERKING VOOR DE PROXI-LENING, EEN FISCALE STIMULERINGSMAATREGEL BEDOELD OM DE FINANCIERING VAN BRUSSELSE KMO'S TE VERGEMAKKELIJKEN VOORWAARDEN WAARAAN DE INVESTEERDER MOET VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE BELASTINGVOORDELEN VAN DE PROXI-LENING Investeerders die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen genieten van een jaarlijkse belastingvermindering van 4% voor de eerste drie jaar van de lening, en vervolgens 2,5% voor de volgende jaren op het uitstaande saldo van de lening, evenals een regionale garantie van 30% van het verschuldigde kapitaal in de vorm van een eenmalig belastingkrediet. Op de datum van afsluiting van de Proxi-lening voldoet de investeerder (de kredietgever) aan de volgende voorwaarden: De kredietgever is een natuurlijke persoon die de Proxi-lening afsluit buiten het kader van zijn commerciële of professionele activiteiten De kredietgever is geen werknemer van de geldnemer Indien de kredietnemer zelfstandige is, kan de kredietgever niet de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende zijn van de kredietnemer; en indien de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever geen aandeelhouder zijn van deze rechtspersoon, noch benoemd worden of optreden als bewindvoerder, zaakvoerder of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon . De echtgeno (o) t (e) of wettelijk samenwonende partner van de kredietgever mag geen aandeelhouder zijn, noch benoemd worden of optreden als bewindvoerder, beheerder of houder van een soortgelijk mandaat binnen de lenende rechtspersoon Tijdens de volledige looptijd van de Proxi-lening kan de kredietgever geen lener zijn van een andere Proxi-lening. De kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door fiscale vestiging. Vind alle informatie over dit belastingvoordeel via deze link of raadpleeg het decreet met betrekking tot de Proxi-lening. PRAKTISCHE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PROXI-LENING Wanneer ze zich inschrijven op Ecco Nova, ontvangen investeerders een pro-forma leningsovereenkomst. Ecco Nova zal de leningen registreren bij het Brussels Waarborgfonds. Om het belastingvoordeel definitief te activeren, zullen investeerders de definitieve leningsovereenkomst van het Brussels Waarborgfonds moeten ondertekenen. Ten slotte zullen investeerders een betalingsbewijs van hun investering moeten overleggen in de vorm van een rekeningoverzicht met daarop zichtbaar het rekeningnummer van de investeerder, het rekeningnummer van de kredietnemer, de datum, het bedrag en de gestructureerde mededeling van de betaling (zijnde de referentie van de Ecco Nova-schuldvordering). Ecco Nova zorgt in goede samenwerking met de investeerders voor de opvolging en het beheer van deze procedures. Vanaf het jaar volgend op het jaar waarin de proxilening werd afgesloten, houdt de UITLENER voor de federale belastingadministratie het bewijs ter beschikking dat hij tijdens het belastbare tijdperk een of meer lopende proxileningen had (proxileningovereenkomst(en), aflossingstabel(len), registratie-brie(f)(ven) van de proxilening, rekeninguitreksels die overeenstemmen met de verrichte terugbetalin-gen). OPTIE TOT VERVROEGDE TERUGBETALING In het kader van de Proxi-lening heeft de kredietnemer het recht om de lening vervroegd terug te betalen door middel van een eenmalige en volledige terugbetaling van het verschuldigde saldo in hoofdsom en rente. OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N) Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 26/03/2021, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van € 200.000 opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van de projectontwikkelaar en wordt de campagne verlengd tot 09/04/2021. ROERENDE VOORHEFFING Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is. Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen. Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. DIVERSEN Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. De administratiekosten worden aangeboden tijdens de eerste 48 uur na de opening van de campagne. Daarna is de kredietverstrekker voor deze operatie een administratieve vergoeding van 15 euro inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova. De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen. De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Bron: Ecco Nova d.d. 05-03-2021 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Ecco Nova
Platformlink Ga naar Ecco Nova
Oprichtingsjaar platform 2019
Minimum investeringsbedrag € 250 per project
Investeringskosten
OBC

Lening - 5,75%

€0 / €1.500.000

BoleroCrowdfunding

Lening - 5,00%

€2.000.000 / €2.500.000

BoleroCrowdfunding

Lening - 6,00%

€0 / €600.000

BoleroCrowdfunding

Lening - 7,00%

€0 / €200.000

LookandFin

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?